Reset lại tất cả những thiết lập trong Local Group Policy trong Windows 10

“Group Policy Editor” là công cụ quan trọng trong hệ điều hành Windows để có thể điều chỉnh những thiết lập hệ thống  .

Có một số lựa chọn cấu hình trong đó cho phép bạn thay đổi một nhiệm vụ nào đó và những thiết lập an ninh cho người dùng và máy tính .

Để thiết lập lại những cấu hình trở về trạng thái ngầm định ban đầu trong Windows 10 bạn làm như sau .

Bấm tổ hợp phím Windows + R , gõ câu lệnh gpedit.msc và bấm phím Enter để mở Local Group Policy Editor .

Bạn tìm theo đường dẫn sau

Local Computer Policy > Computer Configuration > Administrative Templates > All Settings

Trong cột State bên phải bạn sắp xếp lại để hiển thị Enabled / Disabled và chuyển tất cả những phần này thành Not Configured .

 

1

 

Tiếp theo bạn tìm theo đường dẫn

 

Local Computer Policy > User Configuration > Administrative Templates > All Settings

 

Rồi làm tương tự như phần trên .