Tạo hình ảnh nền trong mọi trang của PowerPoint

Để tạo hình ảnh nên ở mọi trang trong PowerPoint cách thức như sau
1. Mở PP
2. Bấm menu Format --> chọn Background
 
\"\"
 
3. Bấm mũi tên quay ngược chọn Fill Effects
 
\"\"
 
4. Chọn tab Picture --> bấm Select Picture --> chỉ đường dẫn tới bức ảnh của bạn --> bấm OK
 
\"\"
 
5. Bấm Apply - nếu bạn muốn chỉ trong một Slide
Bấm Apply to All nếu bạn muốn chọn tất cả Slides
 
\"\"