Xem YouTube không cần trình duyệt

Bạn có muốn vào trang YouTube mà không cần chương trình duyệt không ? Phần mềm DeskTube , miễn phí
Bạn có muốn vào trang YouTube mà không cần chương trình duyệt không ? Phần mềm DeskTube , miễn phí , sẽ cho phép bạn thực hiện điều đó .

 

DeskTube là một ứng dụng nối trực tiếp tới YouTube và cho phép bạn xem những đoạn Video trên đó . Bạn sẽ dùng được hầu hết mọi chức năng trên YouTube . Do giao diện được thiết kế không cần bị bắt ép theo trình duyệt nên nó nhỏ gọn và rõ ràng hơn khi dùng với YouTube .

Hơn thế nữa , DeskTube lại cho phép bạn vào một số trang Web mạng xã hội và dịch vụ như FaceBook , Myspace và Twitter và cung cấp cho người dùng cách thức điều khiển thống nhất như xem Video , tải lên , nói cho tất cả bạn mình về những gì hay ho nhất .

Nhưng DeskTube vẫn còn có một số vấn đề chưa được như hình ảnh đôi khi bị run , giao diện điều khiển do không chuẩn hóa nên nhiều khi rất lập dị .

 \"\"