Hơn 11 triệu người đã cài đặt Spyware từ “Big Star Labs”

AdGuard Research đã phát hiện ra mã độc ẩn náu trong những ứng dụng Android và một ứng dụng iOS và có trong những Extension của Chrome và FireFox
AdGuard Research đã phát hiện ra mã độc ẩn náu trong những ứng dụng Android và một ứng dụng iOS và có trong những Extension của Chrome và FireFox . Những ứng dụng độc hại này có tên gọi “ Big Star Labs” vì đều thuộc về công ty  có tên như vậy mới được đăng kí ở Delaware  .
Theo AdGuard , “Big Star Labs” đã bí mật thu thập lịch sử trình duyệt  của hơn 11 triệu người nhưng không biết ai đứng đằng sau công ty  trên hoặc dữ liệu lấy đi chia xẻ như thế nào .
“Big Star Labs” có 9 sản phẩm phục vụ cho mục đích theo dõi bao gồm
  • Block Site for Android, Chrome, và Firefox [ lây nhiêm hơn 1.7 triệu ]
  • AdblockPrime for iOS [chưa rõ số lượng lây nhiễm]
  • Mobile Health Club for Android [chưa rõ số lượng lây nhiễm]
  • Poper Blocker for Chrome and Firefox [lây nhiêm hơn 2.3 triệu]
  • CrxMouse for Chrome [lây nhiêm hơn  410,000]
  • Speed BOOSTER for Android [lây nhiêm hơn 5 ]
  • Battery Saver for Android [lây nhiêm hơn 1 triệu]
  • AppLock | Privacy Protector for Android [ lây nhiêm hơn 500,000]
  • Clean Droid for Android [lây nhiêm hơn 500,000]
Tất cả những ứng dụng trên đều nói rằng chỉ thu thập những dữ liệu “không mang tính cá nhân” hoặc “ẩn danh” . Tuy nhiên chúng đã thu thập dữ liệu trình duyệt  , danh tính thật của bạn có thể bị lộ . Ví dụ trừ khi bạn dùng bút danh , mỗi khi bạn truy cập thông tin hồ sơ của Facebook hoặc Twitter thì tên thật của bạn sẽ bị tiết lộ cho bất kì ai đang xem lịch sử trình duyệt  của bạn .
AdGuard cũng đã phát hiện nhiều dữ liệu được gọi là “ẩn danh” nhưng không ẩn danh . Sau khi giải mã và phân tích thông tin gửi tới những máy chủ các nhà nghiên cứu đã tìm thấy những thông tin không ẩn danh bên trong những yêu cầu .
Hiện tại tất cả các ứng dụng và các Extension kể trên đã bị gỡ bỏ khỏi Google Play và Chroem WebStore . Nếu bạn đã cài đặt một trong những ứng dụng trên thì nên gỡ bỏ ngay khỏi thiết bị của mình .