Xóa tất cả những hàng và những cột ẩn trong Excel

Nếu bạn đang dùng Excel 2007 / 2010 / 2013 thì có cách dẫn dễ dàng để gỡ bỏ những hàng và những cột ẩn không muốn .

Cách thức như sau .

Nếu dùng Excel 2007 , bấm nút Office Button , chọn Prepare > Inspect Document

 

\"\"

 

Nếu dùng Excel 2010 / 2013 , bấm nút File > Info > Check for Issues > Inspect Document

 

\"\"

 

Cửa sổ Document Inspector xuất hiện , bấm nút Inspector

 

\"\"

 

Và sau đó những hàng và những cột ẩn trong tất cả file đó sẽ được kiểm tra .

 

\"\"

 

Bạn chỉ cần bấm nút Remove All , sau đó bấm nút Close . Khi ấy tất cả những hàng và cột ẩn trong bảng tính sẽ bị gỡ bỏ .

Nếu bạn chỉ muốn gỡ những cột hoặc hàng ẩn trong một Sheet thì thực hiện bằng Macro

 

Sub deletehidden()
For lp = 256 To 1 Step -1 ’loop through all columns
If Columns(lp).EntireColumn.Hidden = True Then Columns(lp).EntireColumn.Delete Else
Next
For lp = 65536 To 1 Step -1 ’loop through all rows
If Rows(lp).EntireRow.Hidden = True Then Rows(lp).EntireRow.Delete Else
Next
End Sub