Xóa nhanh nhiều cột trống trong Excel

Giả sử bạn có bảng dữ liệu với nhiều cột trống không có dữ liệu và muốn xóa nhanh thì cần làm như sau .

 

Mở file Excel có chứa bảng dữ liệu , bấm phím F5 hoặc Home > Find & Select > Go To Special

Trong cửa sổ Go To Special , đánh dấu tích vào mục Blanks

 

\"\"

 

Bấm OK , khi ấy tất cả những cột trống bị đánh dấu , bạn chỉ cần bấm Home > Delete > Delete Sheet Columns

Thì tất cả những cột trống sẽ bị xóa .

 

\"\"

 

Bạn cũng có thể làm việc này thông qua Macro

 

Sub DeleteEmptyColumns()

Dim rng As Range

Dim InputRng As Range

xTitleId = \"Xoa cot chua noi dung trong\"

Set InputRng = Application.Selection

Set InputRng = Application.InputBox(\"Range :\", xTitleId, InputRng.Address, Type:=8)

Application.ScreenUpdating = False

For i = InputRng.Columns.Count To 1 Step -1

    Set rng = InputRng.Cells(1, i).EntireColumn

    If Application.WorksheetFunction.CountA(rng) = 0 Then

        rng.Delete

    End If

Next

Application.ScreenUpdating = True

End Sub