Xóa những kí tự phía sau dấu trống

Trong Excel có thể lấy kí tự phía trước một dấu trống theo công thức=LEFT(A1, FIND(\" \",A1)-1)

 

Tuy nhiên cong thức trên phải làm việc này ở một ô khác nhưng nếu vì một lí do nào đó bạn lại muốn lấy xong rồi khi kết quả trực tiếp ở ô đó thì cần phải dùng  một macro nhỏ .

Bấm tổ hợp phím Alt-F11 trong Excel để mở Microsoft Visual Basic , chọn menu Insert > Module , bạn sao chép nội dung bên dưới

 

Sub Xoakisaudautrong()

For Each c In Range(\"A1:A10\")

        c.Value = Left(c.Value, InStr(c.Value, \" \") - 1)

    Next c

End Sub

 

Quay trở lại Excel , bạn chạy macro có tên là Xoakitusaudautrong để lấy những nội dung phía trước dấu trống đầu tiên và ghi trực tiếp vào luôn các ô từ A1:A10