Tính ngày bắt đầu và ngày kết thúc của tuần trong năm

Giả sử có bảng dữ liệu năm và tuần trong năm , cần phải tính ngày bắt đầu và ngày kết thúc của tuần đó , như hình dưới

 

 

 \"\"

 

Để tính ngày bắt đầu bạn cần dùng  công thức sau

 

=DATE(A2; 1; -2) - WEEKDAY(DATE(A2; 1; 3)) + B2 * 7

 

Để ting ngày kết thúc bạn cần dùng công thức

 

=DATE(A2; 1; -2) - WEEKDAY(DATE(A2; 1; 3)) + B2 * 7 + 6