Tạo nhiều Sheet từ một danh sách cho trước có chứa cùng nội dung

Việc tạo Sheet mới và đổi tên trong Excel rất đơn giản nhưng nếu như bạn phải tạo nhiều Sheet và đổi tên cho nó cũng như đổ màu tên thì mất nhiều thời gian .

 Để tạo nhiều Sheet và đổi tên cùng một lúc từ một danh sách cho trước bạn cần tạo macro có nội dung như sau

 

Sub AddSheets()

Dim cell As Excel.Range

Dim wbToAddSheetsTo As Excel.Workbook

 

Set wbToAddSheetsTo = ActiveWorkbook

For Each cell In Selection

    With wbToAddSheetsTo

        .Sheets.Add after:=.Sheets(.Sheets.Count)

        On Error Resume Next

        ActiveSheet.Name = cell.Value

        If Err.Number = 1004 Then

          Debug.Print cell.Value & \" already used as a sheet name\"

        End If

        On Error GoTo 0

    End With

Next cell

End Sub

 

Bạn đánh dấu khu vực chứa tên danh sách các Sheet sau đó chạy macro trên , AddSheets .

 

Nếu như bạn muốn đổ màu tên các Sheet dựa vào màu của danh sách và những Sheet mới có sẵn nội dung nào cho trước thì cần cài tiện ích ASAP Utilities .

Bạn cần tạo danh sách tên các Sheet sau đó đổ màu tương ứng .

Tạo nội dung nào đó cho trước trên một Sheet khác , ví dụ như Sheet 2 .

Bấm ASAP Utilities » Sheets » Insert multiple sheets (uses the cell values as sheet names)...

 

\"\"

 

Trong phần Template for the new worksheets , chọn Sheet có chứa nội dung bạn muốn có trong những Sheet mới tạo ra , trong ví dụ này chọn Sheet 2 , bấm OK

 

\"\"

 

 

\"\"