So sánh hai cột và đánh dấu những ô có dữ liệu giống nhau

Giả sử có hai cột dữ liệu và trong đó có một số giá trị giống nhau ở hai cột này và bạn muốn so sánh và đánh dấu những ô mà có giá trị giống nhau ở hai cột này .

Như hình dưới

 

\"\"

 

Để làm được như vậy bạn phải dùng  tính năng Conditional Formatting để đánh dấu những giá trị như nhau trong cả hai cột .

Đánh dấu chọn cột A bạn muốn đánh dấu những giá trị giống nhau có trong cột C .

Bấm Home > Conditional Formatting > New Rule, trong New Formatting Rule chọn Use a formula to determine which cells to format từ phần Select a Rule Type sau đó bạn gõ theo công thức =MATCH(A2,$C$2:$C$12,0) vào phần Format values where this formula is true    

 

\"\"

 

Lưu ý , trong công thức trên A2 là ô đầu tiên của cột bạn muốn đánh dấu cùng giá trị , C2:C12 là dãy dữ liệu cột khác mà có chứa những giá trị giống nhau bạn muốn so sánh .

Sau đó bấm nút Format để tới phần Format Cells , rồi chọn màu bạn muốn trong tab Fill

 

\"\"

 

Bấm OK liên tục để hoàn tất công việc .

 

\"\"

 

Nếu muốn đánh dấu những giá trị trùng nhau trong cột C , bạn chỉ cần chọn cột C đầu tiên và thay đổi theo công thức =MATCH(C2,$A$2:$A$15,0)