Mở file Excel 2007 xuất hiện báo lỗi “There was a problem sending the command to the programs”

Khi mở trực tiếp file Excel 2007 thấy xuất hiện thông báo lỗi

 

There was a problem sending the command to the programs

 

\"hinh1\"

 

Nhưng nếu mở Excel trước sau đó mới mở file dữ liệu thì thấy mở bình thường . Để sửa lỗi này bạn làm như sau .

Mở Excel , bấm chọn Office Button > Excel Options > Advanced > General , bỏ dấu tích trong mục \" Ignore other applications that use Dynamic Data Exchange (DDE)\"

 

\"hinh2\"

 

Sau đó bạn sẽ mở được file trực tiếp như bình thường .