Lấy giá trị tương ứng dựa trên nhiều điều kiện khác nhau

Giả sử bạn có một file Excel có những giá trị như hình dưới

 

 

\"hinh1\"

 

Giả sử bạn muốn lấy giá trị tương ứng nếu như cột A là 14 , cột B là 16 thì lấy giá trị tương ứng ở cột C , trong hình trên là 34 .

Để lấy được giá trị 34 bạn có thể dùng công thức

 

=SUMPRODUCT((A:A=J2)*(B:B=K1)*(C:C))

 

\"hinh2\"

 

Tuy nhiên công thức trên chỉ đúng nếu như giá trị cột C ở dạng số .

Nếu cột C không phải ở dạng số mà ở dạng kí tự thông thường , ví dụ như cột D , giá trị tương ứng với cột A là 14 , cột B là 26 , khi đó ở cột D cần lấy trị F thì bạn cần dùng công thức như mảng sau

 

=INDEX($D$2:$D$16, MATCH(1, ($A$2:$A$16 = J2) * ($B$2:$B$16 = K1), 0)) , sau đó bấm tổ hợp phím CRTL_SHIFT_ENTER lúc đó ở trên thanh công thức bạn sẽ thấy công thức mảng dấu mở và đóng ngoặc nhọn .

 

{ =INDEX($D$2:$D$16, MATCH(1, ($A$2:$A$16 = J2) * ($B$2:$B$16 = K1), 0))}

 

\"hinh3\"

 

Mở rộng ra bạn có thể tìm theo 3 điều kiện , ví dụ lấy giá trị tương ứng ở cột E với điều kiện cột A là 14 , cột B là 26 và cột D là chữ F , theo công thức mảng bên dưới

 

{ =INDEX($E$2:$E$16, MATCH(1, ($A$2:$A$16 = J2) * ($B$2:$B$16 = K1) * ($D$2:$D$16=M1), 0))}

 

\"hinh4\"

 

Cứ như thế bạn có thể mở rộng ra mãi