Gộp hai danh sách không trùng lặp giá trị trong Excel

Nếu như có hai danh sách và trong đó có một số giá trị trùng nhau , bạn muốn kết hợp hai danh sách này thành một nhưng chỉ để lại những giá trị duy nhất ,

như hình dưới

 

\"\"

 

Để làm việc này bạn có thể dùng tính năng Remove Duplicates trong Excel như sau . Copy một danh sách và dán nó vào phía dưới của danh sách kia .

 

\"\"

 

Chọn menu Data > Remove Duplicates

 

\"\"

 

Trong Remove Duplicates , nếu như cột của bạn có tiêu đề thì bỏ dấu tích trong mục My data has header , rồi bấm OK

 

\"\"

 

Bạn sẽ được kết quả như ý .

Ngoài ra bạn có thể dùng macro để thực hiện việc này .

Bấm tổ hợp phím Alt+F11 để mở Microsoft Visual Basic , chọn menu Insert > Module , bạn copy nội dung bên dưới

 

Sub FindUniques()

’Updateby20140313

Dim rng As Range

Dim InputRng As Range, OutRng As Range

xTitleId = \"Gop du lieu\"

Set InputRng = Application.Selection

Set InputRng = Application.InputBox(\"Chon day du lieu :\", xTitleId, InputRng.Address, Type:=8)

Set OutRng = Application.InputBox(\"Vi tri du lieu gop (chọn mot o):\", xTitleId, Type:=8)

Set dic = CreateObject(\"Scripting.Dictionary\")

For j = 1 To InputRng.Columns.Count

    For i = 1 To InputRng.Rows.Count

        xValue = InputRng.Cells(i, j).Value

        If xValue <> \"\" And Not dic.Exists(xValue) Then

            OutRng.Value = xValue

            dic(xValue) = \"\"

            Set OutRng = OutRng.Offset(1, 0)

        End If

    Next

Next

End Sub

 

Quay trở lại Excel và chạy macro này .