Excel : Tính tổng của n giá trị lớn nhất

Giả sử bạn có một cột dữ liệu , như hình dưới , và muốn tính tổng của 3 giá trị lớn nhất trong cột đó ,

bạn có thể dùng công thức sau

 

 \"\"

 

=SUMPRODUCT(LARGE(B1:B13;{1;2;3}))

 

Tuy nhiên nếu như bạn muốn tính tới 20 giá trị lớn nhất thì không thể liệt kê từ 1-20 mà thay vào đó bạn dùng công thức

 

=SUMPRODUCT(LARGE(B1:B13;ROW(INDIRECT(\"1:20\"))))