Excel : Ẩn nhiều cột cùng một lúc trong tất cả các Sheet

Để thực hiện việc ẩn nhiều cột trong tất cả các Sheet trong một file Excel cùng một lúc ,

bạn có thể làm bằng macro với nội dung bên dưới

 

Sub Hide_Columns()

    Dim iWs As Integer

    Dim sCol As String

    On Error Resume Next

    sCol = Application.InputBox(\"Input entire column,Eg A:A OR A:B\", _

                                \"tuvantinhoc1088.com\", , , , , , 2)

    If sCol = \"\" Then

        MsgBox \"Empty columns\", vbInformation, \"Kutools for Excel\"

        Exit Sub

    End If

    For iWs = 1 To ThisWorkbook.Worksheets.Count

        ThisWorkbook.Sheets(iWs).Columns(sCol).Hidden = True

    Next iWs

    On Error GoTo 0

End Sub

 

Khi chạy macro này nó sẽ yêu cầu bạn gõ những cột bạn muốn ẩn như hình dưới

 

 \"\"