Đóng tất cả các file Excel đang mở mà không cần lưu lại

Vì một lí do nào đó mà bạn phải mở rất nhiều file Excel và khi kết thúc công việc bạn chỉ cần đóng lại mà không cần phải lưu tất cả những file này .

 

Trong Excel có tính năng đóng lại tất cả các file nhưng sẽ hỏi có lưu hay không nếu như bạn đã thay đổi nội dung trong đó bằng cách giữ phím SHIFT rồi bấm vào nút đóng. Nhưng bạn đã phải mở nhiều file cùng một lúc và chỉ muốn đóng lại ngay lập tức mà không cần lưu thì phải cần có một macro .

 

Mở Excel , bấm tổ hợp phím Alt-F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic

Trong cửa sổ Microsoft Visual Basic , chọn menu Insert > Module , bạn sao chép nội dung bên dưới

 

Sub CloseAllSheets()
Dim WBs As Workbook
For Each WBs In Application.Workbooks
WBs.Close (False)
Next WBs
End Sub

 

Quay trở lại Excel . Chọn menu Developer > Macro , chạy macro có tên là CloseAllSheets

 

Nếu như bạn muốn đóng tất cả nhưng chỉ để lại file đang làm việc thì cần macro sau

 

Sub CloseAllSheetsExActive()
Dim WBs As Workbook
For Each WBs In Application.Workbooks
If Not WBs.Name = ThisWorkbook.Name Then WBs.Close (False)
Next WBs
End Sub

Trong những macro trên nếu như bạn thay từ khóa False thành True thì nó sẽ đóng và tự động lưu lại mà không cần hỏi .