Đánh dấu bằng màu giá trị không trùng nhau giữa hai cột

Giả sử bạn có 2 cột dữ liệu có những giá trị giống nhau và không giống nhau , như hình dưới ở cột A và cột C .

 

\"\"

 

Làm thế nào bạn đánh dấu theo màu để biết ở cột A có những chỗ nào không trùng nhau trong cột C ?

Đánh dấu chọn từ ô A2 tới ô A15 , bấm tab Home > Conditional Formatting > New Rule …

 

\"\"

 

Cửa sổ New Formatting Rule mở ra , chọn Use a formula to determine which cells to format

trong phần Format values where this formula is true  bạn gõ theo công thức

=ISNA(MATCH(A2,$C$2:$C$13,0))

 

\"\"

 

Bấm nút Format , chọn tab Fill , bạn chọn màu tương ứng để hiển thị những ô giá trị không trùng với cột C

 

\"\"

 

Bấm OK , bạn sẽ được kết quả như hình dưới

 

\"\"