Đếm số ngày không tính Chủ Nhật giữa hai ngày

Trong Excel có hàm NETWORKDAYS , không tính hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật , để tính số ngày làm việc .

Tuy nhiên nếu như công ty của bạn lại làm việc cả ngày thứ Bảy thì bạn dùng công thức như sau

 

=B2-A2-INT((B2-A2-WEEKDAY(B2)+1)/7)-1

 

 \"\"