Đếm có bao nhiêu giá trị ở cột A lớn hơn hoặc bằng giá trị tương ứng ở cột D

Giả sử bạn có bảng dữ liệu như hình dưới và muốn đếm xem có bao nhiêu giá trị ở cột A lớn hơn hoặc bằng giá trị tương ứng ở cột D

 

 

\"\" 

 

Để biết kết quả bạn chỉ cần làm công thức mảng đơn giản

 

=SUM((A2:A12>=D2:D12)*1)

 

Bấm tổ hợp phím CRTL+SHIFT_ENTER để điền công thức mảng với dấu { } ở hai đầu

 

{=SUM((A2:A12>=D2:D12)*1)}