Chuẩn hóa định dạng dữ liệu ngày tháng năm khi thực hiện tính năng lọc

Giả sử bạn nhận được một file dữ liệu có cột ngày tháng năm và khi thực hiện tính năng lọc nó không đồng nhất như hình dưới

 

 

\"\"

 

Chỗ thì hiển thị ngày tháng năm đầy đủ , chỗ thì hiển thị kiểu từng tháng sau đó tách ra theo ngày . Nguyên nhân trên là do quá trình vào dữ liệu ban đầu không đồng nhất . Để căn chỉnh lại cho đồng nhất bạn làm như sau :

Bạn tạo thêm một cột trống bên cạnh sau đó dùng công thức để chuẩn hóa lại dữ liệu như sau :

 

=DATEVALUE(DAY(K5) & \"/\" & MONTH(K5)&\"/\"&YEAR(K5))

 

Khi ấy bạn lọc dữ liệu theo cột mới tạo ra và nó có chuẩn định dạng như hình dưới

 

\"\"

 

Tuy nhiên nhiều bạn có thể muốn hiển thị kiểu dd/MM/yyyy đầy đủ thì cột mới bạn dùng theo công thức

 

=TEXT(K5;\"dd/mm/yyyy\")

 

Khi ấy lọc dữ liệu bạn sẽ thấy theo kiểu như hình dưới

 

\"\"