Chèn ngắt trang mỗi số hàng nhất định trong Excel

Việc chèn ngắt trang thủ công rất đơn giản trong Excel , bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột tới vị trí muốn ngắt trang ,

bấm Page Layout > Break > Insert Page Break

 

\"\"

 

Tuy nhiên nếu như cứ mỗi số hàng nhất định đặt ngắt trang thì lại phải làm thủ công rất lâu vì thế bạn có thể sử dụng Macro để đặt vị trí ngắt trang theo số hàng nhất định như sau .

Bấm tổ hợp phím Alt_F11 để mở cửa sổ Microsoft Visual Basic .

Bấm menu Insert > Module , bạn sao chép nội dung macro bên dưới

 

Sub InsertPageBreaks()

Dim xLastrow As Long

Dim xWs As Worksheet

Set xWs = Application.ActiveSheet

xRow = Application.InputBox(\"Row\", xTitleId, \"\", Type:=1)

xWs.ResetAllPageBreaks

xLastrow = xWs.Range(\"A1\").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row

For i = xRow + 1 To xLastrow Step xRow

    xWs.HPageBreaks.Add Before:=xWs.Cells(i, 1)

Next

End Sub

 

Quay trở lại Excel , chạy macro có tên là InsertPageBreaks , nó sẽ hỏi số dòng bạn muốn ngắt trang là bao nhiêu , bạn đưa số dòng tương ứng rồi bấm OK  .

Bạn sẽ thấy nó ngắt trang tự động ở số dòng nhất định .

 

 \"\"