Chèn một hình ảnh tới nhiều Sheet trong Excel

Trong Excel không hỗ trợ tính năng chèn một hình ảnh tới nhiều Sheet trong cùng một vị trí . Để làm được việc này bạn cần phải có một Macro riêng cách thức như sau .

 

Mở Excel , bấm tổ hợp Alt-F11 để vào cửa sổ Microsoft Visual Basic .

Chọn menu Insert > Module , bạn copy nội dung chữ đậm bên dưới

 

Sub AddPic()

Dim myPicture As Variant

Dim p As Object

Dim Factor As Single

myPicture = Application.GetOpenFilename _

(\"Pictures (*.gif; *.cgm; *.jpg; *.bmp; *.tif),*.gif; *.cgm; *.jpg; *.bmp; *.tif\", , \"Select Picture to Import\")

If myPicture = False Then Exit Sub

For Each Page In Sheets

    Page.Activate

    Range(\"B2\").Select

    Set p = ActiveSheet.Pictures.Insert(myPicture)

    ’Width and Height are in points (1/72 inch)

    p.ShapeRange.LockAspectRatio = msoTrue

    Hfactor = 5 / (p.Height / 72)

    Wfactor = 5.69 / (p.Width / 72)

    If Hfactor < Wfactor Then

        Factor = Hfactor

    Else

        Factor = Wfactor

    End If

    p.Width = p.Width * Factor

    p.Height = p.Height * Factor  

Next

End Sub

 

B2 là vị trí của bức ảnh sẽ đặt .

HfactorWfactor là kích thước của bức ảnh .

Quay trở lại Excel .

Nếu bạn dùng Office 2007 trở lên , chọn tab Developer > Macro rồi chạy macro có tên là AddPic

Nếu dùng Office 2003 , chọn Tools > Macro > Macros